Описание на джехеннема

ДЖЕХЕННЕМНа много места в Курани-Керим Аллах теаля ни описва Джехеннема. Това е местото за онези които отричат Аллах теаля, Неговите знамения и не изпълняват Неговите повели и заповеди. А това са хората, който следват стъпките на шейтана, който им разкрасява делата и не проумяват че са поели по пътя към огъня.В джехеннема се намира едно дърво наречено “Зеккум.” Което ни е описано от Аллах дж.дж в Курана по следния начин:

“Тое дърво, изникващо от дъното на Джехеннема. Плодовете му са като главите на шайтаните. Те от него ще ядът и ще си пълнят стомасите. После към това ще им се /прибавя/ примесва питие от вряща вода…” Сура Ес-Саффат: 64-67

оганя на деженнема е черен и тъмен. Расулюллахe казва:

“След като Аллах дж.дж създаде Джехеннема и го разпали, той горя 1000 години докато по-белее, след това горя още 1000 години докато по-червенее, и след това горя още 1000 години докато по-чернее. Сега той е черен и тъмен.” ТирмизиА в един друг хадис Пратеника с.а.в казва:

“Джехенемския огън е по силен с 70 пъти от дуньовския.”

В сура Ет-Текуир айет: 11-14 Аллах дж.дж повелява така

“..Икогато небето бъде премахнато, и Джехеннема бъде нажежен, и когато Дженнета бъде приближен, тогава всеки ще узнае какво е извършил” (22)“.. Джехеннема е в очакване на престъпващите. И място за завръщане на заклетите грешници.” Сура Ен-Небе: 22

“На съдния ден джехеннема ще бъде докаран и завързан с 70 000 важета и всяко въже ще бъде държано от 70 000 меляикета. Ще пече от дълеч и ще мирише на много лошо.” Муслим

Расулюллахe казва: “Ако една искра от джехеннемския огън попадне на земята ще упожари всичко, а ако един плод от храната на джехннемлиите падне на земята ще изтрови всичко.” Тг.Тх. 4-370Един ден Расулюллахe стоял със сахабетата и изведнъж чули някакъв шум на нещо падащо, тогава Пратеникаe ни каза: “Знаете ли какво бе това?” Ние му отговорихме: АллахU и Неговия Пратеникe най-добре знаят. Тогава Мухаммед каза: Това е камък хвърлен в джехеннема преди 70 години и до сега е падал в огъня.”Аллах теаля казва:“На Нас принадлежи и отвъдното и настоящето и ви предопредих за огъня пламтящ. Ще гори в него само злият, който отрича и се отвръща…” Сура Ел-Лейил: 13-16“Горко в този ден на отричащите, който вземат за лъжа Съдния ден…” Сура Ел-Мутаффифин: 10-

Джехеннемлиите ще стоят на слънце 50 000 години докато Аллах дж.дж отсъди и когато бъде отсъдено, ще дойдат меляикета които ще ги завържат и влачат по лице. И ще бъдат хвърлени в огъня. Тези меляикета ще бъдат безжалостни, те няма да чуват рева и писаците им и ще изпълняват всяка заповед от Аллах дж.дж.

Хората след като бъдат хвърлени в Джехеннема ще ревът и ще молят Аллах дж.дж. да им намали наказанието и мъченията. Тогава Аллах дж.дж. ще им каже: “Аз не ви ли изпратих пейгамбери и книги, с които ви предупреждавах за огъня и ви предупреждавах да не следвате шейтана?”

Обитатели на Джехеннема ще бъдат тези, който са отричали своя Създател, или са вярвали но са Му приписвали и съдружници. Те ще останат вечно в Джехеннема. Другата група за Джехеннема са хора, който са вярвали но са вършели и много гюнаси от големите. Те след като си истърпят наложеното им наказание за техните дела ще излезат от Джехеннема.

А на най-тежко наказание в Джехеннема ще бъде подложен Фараона и неговото обкражение. Също така Фараона е бил най-голямия злодей, който някога е обитавал на дуннята. За това нещо ни известява и Аллах/ в Курана.

А на дъното на Джехеннема ще бъдат двуличниците.

Както сахабите, който са най-преданните раби на Аллах дж.дж, ще са в най-хубавите степени на Дженнета. Така и тези, който по времето на Мухаммедe не са вярвали ще са в най-силния огън. Като на пример Ебу Лехеб и Ебу Джехиль. Дори и Ебу Талиб ще бъде наказван в огъня за безверието му въпреки, че той извънредно много е защитавал и помагал на Пратеника.Расулюллах с.а.в казва, че Ебу Талиб ще бъде вечно в джехеннема и ще бъде на най слабия огън, за ради това че му е помагал и за ради застъпничеството на Пратеникаe пред АллахY. Той ще бъде в огън до глезените, и от този огън ще му ври мозъка, а той ще си мисли, че няма по тежко наказание от неговот.”  За разлика от дуньовския огън и наказания, от който след време човек умира то в Джехеннема не се умира. Аллах дж.дж. казва: “Онези, които не вярват в нашите знамения, ще ги горим в огъня. Всякога щом кожата им се опече я сменяваме с друга кожа, за да вкусят мачението. Аллах е Всемогъщ Премъдар.” Сура Ен-Ниса: 56Пратеника с.а.в

постоянно е предупреждавал сахабите и целия уммет да се пазят зорко от нещата, който могат да наведът човека в Джехеннема. Когато Пратеника видел някой да се смее казвал:“Ако знаете това, което аз знам. Ще плачете много и ще се смеете малко.” Муслим

в друг хадис Расулюллахe казва: “Две капки гасят Джехеннемския огън. Капка кръв която е пролята по пътя на Аллах и капка сълза която е отронена от страх от Аллах.”

Всеки има право да публикува съдържанието на тази страница без да го променя, при посочване на източника!

Advertisements

One comment on “Описание на джехеннема

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s