ЗАЩИТАТА ОТ ИЗКУШЕНИЯТА

  РАЗБИРАНЕТО НА РЕЛИГИЯТА

                                                             Е              

 ЗАЩИТАТА ОТ ИЗКУШЕНИЯТА

Възхвалата е за Аллах с.т, господаря на световете, мир и благослов за Пратеника на Аллах Мухаммед с.а.в.

Всевишния Аллах ни е оказал велика милост с исляма, и е казал: О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само отдадени! И се привържете всички за въжето на Аллах, и не се разделяйте, и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат! И бяхте върху ръба на ров от огън, а Той ви спаси от него. Така Аллах ви разкрива Своите знамения, за да бъдете напътени. И нека сред вас има общност, която зове към благото и повелява одобряваното, и възбранява порицаваното! Тези са сполучилите. И не бъдете като онези, които се разединиха и заспориха, след като при тях дойдоха ясните знамения! За тях има огромно мъчение ﴿, [3:102-105]. И е казал още: Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.﴿, [5:3]. И е казал: Ислямът е религията при Аллах.﴿, [3:19]. И е казал: .А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.  ﴿, [3:85]. И е казал Всевишния Аллах: И се борете в името на Аллах с подобаваща Нему борба! Предпочете ви Той и не ви наложи притеснение в религията ­ вярата на баща ви Ибрахим. Назова ви Той отдадени ­ и [в Писанията] преди, и в този [Коран], за да бъде Пратеника свидетел за вас, и вие да бъдете свидетели за хората. Затова отслужвайте молитвата и давайте милостинята зекят , и се придържайте твърдо към Аллах! Той е вашият Покровител. Колко прекрасен Покровител , колко прекрасен Избавител е Той!!﴿, [22:78].

Наистина с милоста на Исляма не може да се сравни  никоя друга милост. Исляма, с който Аллах е низпослал Своя Пратеник, с.а.в, посланието на този Пратеник, с.а.в, е велика милост. Защото, той е разяснил Исляма, дошъл е с него, и призовавал към него, както казва Всевишния: Аллах облагодетелства вярващите, когато измежду тях самите им проводи Пратеник, който им чете Неговите знамения и ги пречиства, и ги учи на Писанието и на мъдростта, въпреки че преди бяха в явна заблуда. ﴿, [3:164]. Но съществуват отклоняващи неща, прегради възникващи пред човека, които могат да го изкарат от исляма, или да го отслабят в неговото сърце, или да го възпрепятстват да го приеме.

Съществуват огромни изкушения възникващи пред човека, затова е нужно да ги знае, и да се пази от тях, а също така трябва да знае как да намери изход ако бъде обхванат от тях.

Затова сподвижника Хузейфа ибн Ал-Яман, р.а, казва: «Хората питаха Пратеника на Аллах, с.а.в, за доброто, а аз го питах за злото, страхувайки се да не попадна в него».

Познанието в исляма е на първо място, познанието за неговото установяване с подробностите се явява задължително (фардз) дело. А след това познанието за това, което отклонява от него, препятствията между раба и между тях, познанието за ползата и вредата, за да спечелим и да се опазим от вреда. Защото ако не знаем вредните дела и въвеждащите в заблуждение то, те могат да ни погубят ако не знаем за тях, Всевишния Аллах ни повелява да се придържаме към тази религия до смъртта,: О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само като  мюсюлмани!﴿, [3:102]. Несъмнено за да се придържаме към исляма имаме нужда от Аллах, ние не владеем това,за да се придържаме към исляма до смъртта си, в действителност това е в ръцете на Аллах. Обаче смисъла е: ние да вършим дела (себеб), които ни водят към придържане към религията до нашата смърт: предпазващи средства, ако ние извършваме такива дела, Всевишния Аллах ще ни дари със своята милост, и ще ни направи умиращи като мюсюлмани, държали исляма. Защото ние сме извършвали дела стремейки се към спасение, защото Всевишния Аллах като види от Своя раб стремеж към добро и желание за спасение, ненавист към злото страхувайки се от Него, то Той го напътства към правилния път, защитава го, и неговият край ще е добър.

А ако види от Своя раб отказ, отсъствие на желание към добро, отсъствие на ненавист към злото то Всевишния Аллах го напътства към това, към което се е обърнал; към неговото наказание, получавайки справедливост от Аллах: А който противоречи на Пратеника, след като му се изясни напътствието, и следва друг, а не пътя на вярващите, него ще насочим накъдето сам се е обърнал и ще го изгаряме в джехеннем. Колко лоша участ е той!!﴿, [4:115].

Причина за това е самия раб, който се възпротивил на Пратеника, и е последвал не пътя на вярващите, избора си е негов, а наказанието от Всевишния Аллах: Него ще насочим накъдето сам се е обърнал и ще го изгаряме в джехеннем. Колко лоша участ е той ﴿.

Изкушението (фитна) означава: изпитание; за да стане очевидна правилността на вярата, или лицемерието, казал е Всевишния: Някои хора казват: “Повярвахме в Аллах!”, но ако пострадат в името на Аллах, приемат изпитанието от хората като наказание от Аллах. А когато дойде подкрепа от твоя Господ, казват: “Ние бяхме заедно с вас!” Нима Аллах не знае най-добре това, което е в гърдите на създанията? ﴿, [29:10]. Не издържат на изкушението, не стоят твърдо на истината, а бягат от своята религия и се съгласяват с отклоняващи неща, предполагайки, че по този начин ще се спасят, той сравнява изкушенията на хората с мъченията от Аллах, нима изкушенията на хората могат да се сравнят с мъченията от Аллах? Наистина ако човек остави своята религия, и последва отклоняващите неща, в резултат ще се окаже на мъчения от Аллах. Но ако търпи неприятностите от хората, и се придържа към религията, то тази болка, която той среща е била временна, а облекчението близко, а завършека похвален. И обратното ако не е търпял страданията от хората, изкушенията на хората, а им се е подчинявал в ослушване към Аллах, и е отговорил на това което са го попитали, на неверието в Аллах, е тръгнал към мъчителното мъчение от Аллах.

Фитна (изкушение, смут): това е изпитание и экзамен; за да се  прояви чрез него правдивоста във вярата, непоколибимостта в своето убеждение, от колебанието, което носи първия силен вятър от изкушения.

А що се касае до «разбирането» в религията, означава разбиране на повелите (ахкам)на Всевишния Аллах, които се предават в книгата на Аллах и сунната на Неговия Пратеник, с.а.в; защото, Аллах е низпослал Корана и сунната на пророка като вярно ръководство за хората. Ръководство, в което е разяснено всичко, от което се нуждае раба, в своите религиозни дела, и което води до щастие в земния живот и на Ахирета. Аллах теаля е низпослал в Корана всичко, от което се нуждае човека. А корана е разяснен от Пратеника с.а.в, защото сунната на Пратеника е разяснение на Корана, тефсир (тълкуване)на Корана, както е казал Всевишния Аллах: И низпослахме на теб [о, Мухамад] Напомнянето, за да обясниш на хората какво им е низпослано и за да размислят. ﴿, [16:44].

Пратеника с.а.в е разясняващ и предаващ, и извършилият тефсир (тълкуване) на тази велика книга. Защото Корана и сунната са вярно ръководство за спасение от заблуждения, и разяснение към пътя на доброто и пътя към злото.

Знанието в религията:означава ние да разбираме книгата на Аллах, и сунната на Неговия пратеник с.а.в, проблемите и изкушенията, които се срещат в нашия живот, за да можем да ги избегнем и да се придържаме към пътя на спасението.

Аллах теаля ни повелява да бъдем знаещи религията, и порицава тези, които не разбират, казвайки: И не бива вярващите да тръгват накуп. По една част от всяка тяхна група да се заеме с изучаване на религията, за да увещава народа си, когато се върне при него, та да се предпазят! ﴿, [9:122]. И е охарактеризирал лицемерите (мунафик), за това че не знаят. То ест: не разбират основите (ахкам) на Всевишния Аллах; защото не искат да знаят, не обръщат внимание на него, и не ги интересува, и са станали неразбиращи.

Изкушения съществуват много, и ще стават все по – многочислени, и все по големи, и ще се обновяват с приближаването на последното време (ахири заман). Изкушения съществуват много, и човека преживява изкушения през целия си живот. Всевишния Аллах съобщава, че богатството и децата са изкушение: Вашите имоти и деца са изпитание. А при Аллах има велика награда. ﴿, [64:15]. О, вярващи, да не ви отвличат от споменаването на Аллах нито вашите имоти, нито вашите деца! А които сторват това, те са губещите. ﴿, [63:9].

Богатството и децата са изкушение, защото ако любовта към имуществото, децата, роднините, търговията,е против Любовта към Аллах и Неговият пратеник; то това ще даде лош резултат както казва Всевишния Аллах: ( Кажи: “Ако вашите бащи, синове, братя и съпруги, и родът ви, и имоти, които сте придобили, и търговия, за която се плашите от застой, и жилища, които харесвате, са ви по-любими от Аллах и от Неговия Пратеник, и от борба по Неговия път, то чакайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах не напътва нечестивите хора. ﴿, [9:24].

Имуществото и децата са изкушение, и жената е изкушение защото Аллах аззе веджел казва: О, вярващи, сред вашите съпруги и деца имате и врагове ­ пазете се от тях! А ако се въздържите и извините, и простите ­ Аллах е опрощаващ, милосърден. ﴿, [64:14]. То ест: не предпочитайте тяхната любов пред любовта към Аллах и Неговият пратеник, не предпочитайте послушанието пред тях ,а послушанието пред Аллах и Неговият пратеник, нека не ви отклоняват те от това, което ще ви приближи  към Всевишния Аллах, пазете се, Всевишния казва: О, вярващи, сред вашите съпруги и деца имате и врагове ­ пазете се от тях!﴿. Смисъла на предупреждението: пазете се от тях, не означава: враждувайте с тях, отдалечете се от тях, прекратете отношенията  с тях, не; смисъла е: да се предпазите от техните изкушения, пазете се да не преминете на тяхна страна; ако любовта към тях бъде в противоречие с любовта към Аллах и Неговият пратеник, напротив издигнете напред любовта към Аллах и Неговият пратеник против любовта към имущество и деца, тогава Аллах ще увеличи вашето имущество и ще подобри вашите деца, както е казал: О, вярващи, сред вашите съпруги и деца имате и врагове ­ пазете се от тях! А ако се въздържите и извините, и простите ­ Аллах е опрощаващ, милосърден.  Вашите имоти и деца са изпитание. А при Аллах има велика награда. Затова бойте се от Аллах, колкото ви е по силите, и слушайте, и се покорявайте, и раздавайте за свое добро! А който се предпази от скъперничеството на своята душа ­ тези са сполучилите.), [64:14-16]. В тази позиция мюсюлманина трябва да се страхува от Аллах според своите възможности, и да не поставя по напред любовта към жената ако е в противоречие с любовта към Аллах. Или любовта към децата или имуществото ако се намира в противоречие с това, което обича Аллах, а трябва да се постави напред, това което обича Аллах, и по този начин Всевишния ще подобри и  имуществото, жената, и децата.

Доброто и злото също са изкушение, Всевишния Аллах е казал: Всяка душа ще вкуси смъртта. И ви изпитваме със злото, но и в доброто има изпитание, и при Нас ще бъдете върнати. ﴿, [21:35]. Доброто се явява имуществото, дъжда, реколтата, благосъстоянието, а злото изпитание, е засушаването, глада, болестите. Всичко това са изкушения, които сполетяват човека, както е казал Всевишния: И ви изпитваме със злото, но и в доброто има изпитание, и при Нас ще бъдете върнати.﴿. А също така подчинението и неподчинението са изкушение. На човека му се повелява да се подчинява, и забранява ослушването. Предлага се на човека, дали ще се подчини, настава време за намаз и поклонение, и настава време за наслаждения, ядене и пиене и т.н, кое от тези дела ще извърши първо? Това се явява изпитание и экзамен, изпитание от Всевишния Аллах. Хората също са изкушение един за друг, както казва Всевишния Аллах: И сторихме едни от вас изпитание за други. Ще изтърпите ли? Твоят Господ е всезрящ. ﴿, [25:20].

Всевишния Аллах изпитва хората едни с други, изпитва вярващите с невярващите, изпитва вярващите с лицемерите, изпитва Своите раби едни с други, както е казал Всевишния: А ако Аллах пожелае, би им отмъстил, но иска Той да изпита едни от вас чрез други. ﴿, [47:4].

Вярващите мюсюлмани биват изпитвани със своите врагове, невярващи, лицемери и грешници; за да може, неговата позиция да стане очевидна по отношение към тях с призива към Аллах, с повеляване на одобряемото и забраняване на порицаемото, с борба, или с безразличие (незаинтересованост) и спокойствие.  Ако тази позиция бъде първа: призива към Аллах, повеляване на одобряемото и забраняване на порицаемото с борба – то ще бъде в благополучие, и ще има успех в изпитанията. А ако бъде втора позиция: с безразличие (незаинтересованост) и се успокоява, не предупреждава хората, когато те се придържат към злото, не ги призовава към Аллах, не повелява одобряемото и забранява порицаемото, не се бори, а се предава и е спокоен – то, той ще е претърпял загуба в изпитанията, както казва Всевишния: И сторихме едни от вас изпитание за други ﴿.

А също така изпитва богатия с бедния, както е казал: Така изпитвахме едни от тях чрез други, за да кажат: “Тези ли измежду нас Аллах облагодетелства?” Не знае ли Аллах признателните най-добре?﴿, [6:53].

Невярващите презират бедните мюсюлмани, и казват: Нима сред нас Аллах е оказал милост само на тези? Това са нисши хора, те нямат нищо, как е възможно те да са на правия път, а ние в заблуждение? Ние имаме богатства, ние владеем огромни състояния, ние сме началници и авторитетни лица, ние сме извършващите делата, а тези са ниши и бедни, и при това твърдят, че те са по добри от нас, но Всевишният Аллах казва: Не знае ли Аллах признателните най-добре?﴿. Всевишния Аллах не гледа вашето тяло и имущество, а гледа вашите сърца и дела. Бедни, благодарни, вярващи в Аллах, желаещи добро ето това е одобрено от Всевишния. А високомерния, превъзнасящия  се над истината, който е възхитен от своето имущество, от себе си, и своето достойнство, не приема истината – ислям – такъв няма никаква стойност пред Аллах, даже ако си мисли че е много ценен. Защото, неговото мерило е богатството, състоянието и достойнството, а те не са мерило на сърцето и делата, а що се касае до Аллах то, пред Него мерило е сърцето и делата, казал е Пратеника, с.а.в: «Но Той гледа вашите сърца и дела». Всевишния дава земния живот, и на тези които обича и които не обича. Но тази религия я дава само на този който обича. Всевишния казва: Така изпитвахме едни от тях чрез други, за да кажат: “Тези ли измежду нас Аллах облагодетелства?” Не знае ли Аллах признателните най-добре.

А също така едно от огромните изкушения е, разделението на секти и разногласия. За появата на секти и групи, е разказал Пратеника на Аллах, с.а.в, съобщава се от Ал-‘Ирбаза ибн Сария, р.а, който е казал: завеща ни Пратеника на Аллах, с.а.в: «Завещавам ви да се страхувате от Аллах, да слушате и да се подчинявате», слушате и подчинявате, то ест: на мюсюлманските ислямски водачи, защото около това са обединени словата, силата на уммета, ако се обединят под това ръководство, съобразено с принципите на вярата. «Слушайте и се подчинявайте,……..», то ест: не презирайте водачите каквито и да са, а напротив слушайте и се подчинявайте, защото той ви повелява да се подчинявате на Аллах. «Който от вас доживее, ще види много разногласия», това е съобщил Пратеника, с.а.в, за това, че сред мюсюлманите ще се появят разногласия, а ние знаем че Той с.а.в, не говори от себе си и това, което е съобщил неизбежно се случва. «Ще види много разногласия», не е казал: ще види разногласия само, а е казал: много. А след това е показал пътя на спасение от тези разногласия, като е казал: «Придържайте се към моята сунна, и сунната на праведните халифи след мен, придържайте се към техните корени. И се пазете от нововъведенията, защото всяко нововъведение е бидат, а всеки бидат заблуждение». Това е съобщил Пратеника с.а.в, за появата на разногласия в мненията, разбирането, за появата на мезхебите, групи и секти, но той също така е завещал да се придържаме към Книгата на Аллах и сунната на Пратеника, с.а.в, и да се придържаме към това, към което са се придържали и праведните халифи. Това е гаранцията за спасение за тези, които ще постъпват така. А тези, които избягват сунната на Пратеника на Аллах, с.а.в, и примера на праведните халифи то, те ще пропаднат заедно с тези разногласящи секти.

Пророка,с.а.в,е казвал в своите проповеди, хутбета: «Наистина най прекрасната реч е книгата на Аллах, най- прекрасното ръководство е вярното ръководство на Мухаммед, с.а.в. Най – лошото дело е нововъведението, и всички бидати са заблуждение, придържайте се към джемаата, защото Ръката на Аллах е над джемаата…». Пророка, с.а.в, е разяснил средствата за спасение от изкушения, това са: Да се придържаме към книгата на Аллах, и прекрасното ръководство на Пратеника на Аллах, с.а.в, и трябва да се пазим от нововъведения. Казал е: «Дръжте се за джемаата».

   Ето това са средствата за спасение на мюсюлманина във време на поява на разделения на секти и разногласия,да бъдеш с общноста мюсюлмани джамаат, която следва Книгата на Аллах и примера на Пратеника, с.а.в,. Не следвайте примера на заблудените, бидатчий, дори да се наричат ослепителни, с прекрасни имена, но само вярващите не ги следват в заблуждението, вярващите вземат само това, което е завещал Пратеника, с.а.в: «Дръжте се за джемаата» джемаата мюсюлмани. Това е подобно на казаното от Пратеника, с.а.в: «Евреите се разделили на седемдесет и една секта, христианите се разделили на седемдесет и две секти, и тази умма ще се раздели на седемдесе и  три секти, всички те ще бъдат  в огъня освен една. Казали: Коя е тази група? Казал: «Тези, които се придържат към това, към което се придържаме днес аз и моите сподвижници». Джемаат, е този джемаат, който се придържа към това, към  което се придържал Пратеника с.а.в и неговите сподвижници, даже ако са малко на брой, защото условие за джемаат не е многочисленоста, а условие е, истината, даже да е малко, защото многочисленноста не е доказателство за истината, казал е Всевишния Аллах: И ако се подчиниш на повечето от тези, които са на земята, ще те отклонят от пътя на Аллах. Те следват единствено догадката и само предполагат. ﴿, [6:116].

Те следват само предположения, и ще те отклонят от пътя на Аллах, даже ако те бъдат стотици и хиляди. А този, който следва истината той е джемаат, и се е спасил, победоносната група, той е от победоносната група дори да е само един, то той се придържа към истината. Както е казал Пратеника на Аллах, с.а.в: «Група от моята умма ще продължава да бъде на истината…, няма да им причинят вреда тези, които ги оставят без помощ, или им противоречат, докато не дойде отреденото от Всевишния Аллах», за това е нужно само търпение. Следвайте това, което Пратеника, с.а.в ,е повелил и следвайте истината, това е спасената група, ахлюс-сунна вел-джамаа, нуждаеща се само от  търпение, особенно в последно време (ахири заман). Защото, в последните времена придържащите се към това, към което се е придържал Пратеника с.а.в, намиращите се с джемаата мюсюлмани, ще срещнат големи трудности, както се съобщава в хадиса: «В последните времена ще има такива изкушения, че придържащите се към  своята религия ще им е толкова трудно да се придържат към нея както човек държащ в ръката си горящ въглен», а за това е нужно търпение. Казал е Пратеника с.а.в,: «Придържащите се към моята сунна във времето когато моята умма ще бъде разделена, неговата награда ще е педесет пъти по голяма», казали: от нас, или от тях о пратенико на Аллах? Казал: «От вас» то ест: от сподвижниците. Защото, сподвижниците били заедно с Пратеника, с.а.в, и те са имали много поддръжници. Обаче за придържащите се към сунната в последните времена, и във времената на появата на изкушения, те няма да имат поддръжници, напротив болшинството от хората ще бъдат негови противници, даже тези, които твърдят, че се придържат към исляма, ще бъдат противници, ще се срамуват от него, ще го обвиняват за грешки т.н, и той ще се нуждае от търпение; Затова за него наградата е толкова огромна. Причина е неговата непоколебимост към истината, във времето на появата на изкушения, и многочислени прегради. И затова са охаректизирани от Пророка, с.а.в, «гураба», е казал: «блаженството е за гураба». Гураба това означава: чужди, непознати, неизвестни. Сподвижниците казали: кои са те о Пратенико на Аллах? Казал: «Тези, които ще поправят когато хората ще се развалят», в друго съобщение: «Поправят това, което са изкривили хората». Това ни уведомява за огромни дела, които ще се случат в последните дни. Затова е нужно да молим Аллах за подкрепа, и смърт бидейки като мюсюлмани. И наред с това е нужно да разберем истината, познанието за истината, и познанието за лъжата; за да бъдем с истината, и да се опазим от лъжата, а затова се нуждаем от  знания за религията.

Това не може да стане възможно за невежите, а може да е възможно за този, комуто Аллах е дарил знание за религията, отлично знание, полезно знание, с чиято помощ той различава правилния път от заблуждението, лъжата и истината.

Спасението от тези изкушения е трудно; сега вие виждате какви огромни изкушения бушуват  в света.

От изкушенията:В света днес всички хора са близо един до друг, това което се случва в света, бързо достига от единия край до другия. Предава се зло, нечестие, грях – предава се  посредством съвременните средства. Даже проникват в домовете, даже достигат до бедуините в пустинята посредством тези средства. Те гледат, все еднo са там, където нещо се случва.

Това е изпитание, днес бушуват изкушения, страсти, и то много, изкушения, подозрения, заблуждения и атеизъм, и то много! Всичко това се случва в света, по всички краища, на изтoк и на запад, на юг и на север, освен  за тези, които  Аллах е пожалил. Затова трябва човек да бъде далновиден, и да вземе мерки за предпазване, за което е нужно познание за придобиваните вреди; за да бъдат избегнати. А що се касае за човека, който няма далновидност и знания, и не разбира, той счита това за разцвет и порогрес. Някои считат това за милост, защото това са средства на културата и благосъстоянието, и не знае какви опасности таят  в себе си – и какво зло носят.

Делата се явяват много важни: защитата от тези изкушения е възможна само  посредством това, което Аллах е направил като защита, това са Корана и сунната на Пратеника на Аллаха, с.а.в, казал е Всевишния: Тази Книга ти низпослахме Ние, за да изведеш хората от тъмнините към светлината с позволението на техния Господ ­ към пътя на Всемогъщия, Всеславния ­ ﴿, [14:1]. Следвайте това, което ви бе низпослано от вашия Господ и не следвайте освен Него други покровители! Как малко се поучавате!﴿, [7:3]. Този Коран напътва към най-правото и благовества вярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна награда и че за онези, които не вярват в отвъдния живот, сме приготвили болезнено мъчение. ﴿, [17:9-10].И е казал Всевишния в началото на сура кравата, която е втора сура в Корана: Алиф. Лям. Мим. Тази Книга ­ без съмнение в нея ­ е напътствие за богобоязливите, които вярват в неведомото и отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за препитание,и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб, и в отвъдния живот са убедени. Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.) , [2:1-5]. В началото на тази сура Всевишния говори, че този Коран е вярно ръководство за богобоязливите, лично за тях, затова разяснява кои са те? След това говори за втора група хора: те са невярващите, и говори за трета група хора: те са лицемерите.

Всевишния Аллах казва, че човечеството – съвременните, предците и бъдещите хора – пред този Коран се делят на три групи:

Първа група хора: тези, които външно и вътрешно са повярвали в него – Корана, те са богобоязливите.

Втората група хора: са тези, които не са повярвали в Корана нито външно, нито вътрешно, това са невярващите, казал е Всевишния: За онези, които не повярваха, за тях е все едно дали си ги предупредил, или не си предупредил ­ те не вярват. Аллах е запечатал и сърцата, и слуха им, и пред техните погледи има преграда. За тях има огромно мъчение. ), [2:6-7]. Те не са повярвали в Корана; и Аллах е запечатал техните сърца в наказанието им, и те са станали неприемащи истината – ислям – след това.

Трети вид хора: това са тези, които вярват в Корана външно, и не вярват  в него вътрешно, те са лицемери. Разказал е Всевишния за тях в повече от десет айета,: А някои от хората казват: “Повярвахме в Аллах и в Сетния ден.” Ала те не са вярващи. Стараят се да измамят Аллах и онези, които повярваха, ала мамят само себе си, без да усетят. Носят в сърцата си болест и им надбави Аллах болест. За тях има болезнено мъчение, защото са лъгали. И когато им се каже: “Не рушете по земята!” ­ казват: “Ние само поправяме.” Но именно те са рушащите. Ала не усещат. И когато им се каже: “Повярвайте, както хората повярваха!” ­ казват: “Да вярваме ли, както глупците повярваха?” Но именно те са глупците. Ала не знаят. И щом срещнат онези, които повярваха, казват: “Ние повярвахме.” Но щом се уединят със сатаните си, казват: “Ние сме с вас, само им се присмиваме.” На тях се присмива Аллах и им дава отсрочка в тяхната престъпност да се лутат. Тези са, които купуват заблудата вместо напътствието. Ала нито търговията им печели, нито са на правия път. Те приличат на човек, запалил огън, но щом наоколо се озари, Аллах отнася техния светлик и ги оставя в тъмнини, да не виждат. Глухи, неми, слепи ­ те не се завръщат. Или са като [застигнати от] дъждовен облак на небето ­ в него има тъмнини и гръм, и мълния. Запушват с пръсти ушите си от гръмотевиците, с уплах пред смъртта. Аллах обгражда неверниците. Мълнията едва не отнема зрението им. Всякога, щом ги освети, вървят, а щом се стъмни над тях, спират. Но пожелае ли Аллах, Той би отнел и слуха, и зрението им. Аллах над всяко нещо има сила.

﴿, [2:8-20].

Резултата: в книгата на Аллах има вярно ръководство и светлина, нуждае се само от размишление, казал е Всевишния Аллах: Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммед] ­ благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора.. ﴿, [38:29]. Който иска да се опази от тези изкушения то, е нужно да се придържа към книгата на Аллах, да чете и да извършва делата си съобразно с нея (да постъпва според Корана). Корана е първоизточника на правия път и спасение от всички земни злини и от ахирета. И, също така сунната на пророка, с.а.в, защото тя тълкува Корана, разяснява го и напътства към него, казал е Всевишния: и не говори той от себе си. Това е само откровение, което [му] се разкрива. ), [53:3-4]. Казал е Пророка, с.а.в: «Оставям ви две неща към които ако се придържате няма да се заблудите: Корана и моята сунна», и съобщава пророка, с.а.в, че: «Ще има изкушения, смут (фитна)… човек сутрин ще се събужда вярващ, и ще замръква бидейки невярващ. И, човек вечер ще бъде вярващ, и на сутринта невярващ, ще продават своята религия за блага в земния живот». Ще продават своята религия за мимолетни блага в земния живот: предпочитат земния живот пред Последния живот, Ахирета е съгласован заедно с земния живот: оставя намаза, отказва  зекята, ослушва се за Аллах и Неговия Пратеник, подчинява се на Шейтана и неговите помощници;  продава своята религия за земни блага.

А изкушенията ще се усилват, през цялото време колкото по близо бъдат последните дни, докато не настъпят големите последователни изкушения докато не настъпи съдния ден. Човека преживява изкушения в този земен живот, особенно много изкушения ще преживеят хората които ще живеят в последните времена, при които ще настъпи съдния ден края на света.

Човек преживява изкушения даже по време на смъртта, и също така се подлага на изкушение и в гроба: когато бъде погребан в своя мезар: идват две меляйкета, съживяват го и му задават въпроси: Кой е твоя Господ? Коя е твоята религия? Кой е твоя пророк? Щастието и нещастието зависи от отговора. Ако каже: моя Господ е Аллах. Моята религия е Исляма. Моя пророк е Мухаммед, с.а.в. Тогава ще му бъде казано: ти каза истината Мой раб, постелята за него ще е от дженнета, отворте му врата към дженнета, и ще му бъде отворена, и от нея ще идва приятен аромат, и ще вижда своето жилище в дженнета, и ще каже: о Господи мой, ускори съдния ден; за да се върна към своето семейство и имущество. А ако не може да отговори, ще каже, А. При всеки въпрос ще казва А. Не знам, слушах хората да говорят нещо и ще каже, не бях искренно вярващ. И ще му бъде казано: лежи Мой раб, постелете за него от огъня, отворете му врата към огъня, тесен ще стане за него гроба, даже ще му се разминават ребрата, и ще гледа своето място в огъня, и ще казва: о Господи мой: не приближавай съдния ден.                       Изпитание даже в гроба.

Раба, сина на Адем е подложен на изкушения, през живота и по време на своята смърт, и в своя мезар, както е казал Всевишния: Аллах укрепва вярващите с непоколебимо слово и в земния живот, и в отвъдния. И оставя Аллах угнетителите в заблуда. Аллах прави, каквото пожелае. ﴿, [14:27]. При онези, които казват: “Аллах е нашият Господ!” и следват правия път, ангелите ще слязат: “Не се страхувайте и не скърбете! И се радвайте на Рая, който ви е обещан! Ние сме вашите покровители и в земния живот, и в отвъдния. Ще имате там, каквото пожелаят душите ви и ще имате там, каквото поискате ­ !﴿, [41:30-31]. Градините на Адн. Ще влязат в тях и те, и който е праведник сред техните бащи и съпруги, и потомци. И ангелите ще влязат при тях от всички врати: “Мир вам, че изтърпяхте! И колко прекрасна е Последната обител!” !﴿, [13:23-24]. То ест: в резултат на проявеното от вас търпение в религията, стоенето на истината в земния живот, ще получите това възнаграждение. Мир вам, че изтърпяхте!﴿, няма да сте получили това случайно, а в резултат на търпението и твърдостта на вярата в Аллах и Неговия пратеник, както е казал Всевишния: “Мир вам, че изтърпяхте! И колко прекрасна е Последната обител!” ﴿.

   А що се касае до невярващия – опазил ни Аллах – то, казва за него Всевишния: И ако ти [о, Мухаммад] би видял, когато ангелите прибират душите на неверниците, как ги удрят по лицата и по гърбовете: “Вкусете изгарящото мъчение!” Така е заради онова, което ръцете ви направиха отнапред. Аллах никога не угнетява рабите. »﴿, [8:50-51]. И да би видял как угнетителите са във въртопа на смъртта, и ангелите протягат ръце: “Изведете душите си! Днес ще ви се въздаде мъчението на позора заради неправдата, която говорехте за Аллах и защото пред Неговите знамения се възгордявахте.” Идвате при Нас поединично, както ви сътворихме първия път, и оставяте зад гърбовете си онова, което Ние ви дарихме. И не виждаме с вас вашите застъпници, за които твърдяхте, че са съдружници [на Аллах]. Вече е прекъсната връзката помежду ви и се изгуби от вас онова, за което твърдяхте. ), [6 93-94].

Човек преживява изкушения до последния миг на своя живот, та даже и когато го погребът в гроба, затова е нужно внимание, изкушенията са огромни, а спасението е в-съобразяването с Корана и сунната. Но съблюдението с Корана и сунната може да се достигне само със знание и разбиране на религията на Всевишния Аллах. И знанието и разбирането на религията на Аллах не може да се спечели просто така,  с мечти.

Знанията не могат да се придобият с много четене, нито с много книги. Наистина получава се знание с обучение от учените, с получаване на знания от учените.

Знанието се получава чрез обучение, а не спонтанно, както предполагат днес някои хора, те прхвърлят много книги, четат книги по хадис, тафсир, по това и онова, и твърдят, че те по този начин са се научили на знание, не, това знание не е построено на основа и правила; затова, че не е получил знанието от учените, необходимо е да бъде в кръга на учените, в учебния клас пред учителя, факих, учен, и, е нужно да проявява търпение в обучението.

Нужно е търпение, знание не се получава само с четене, и нито спонтанно, а се получава  с получаване при съдействието на праведните учени, факих, знаещите, които отлично разбират книгата на Аллах и сунната на Неговия пратеник с.а.в.

   Необходим е порядък в обучението, знанието има раздели, има и учени, необходимо е братя да се присъединим към кръга на обучението, независимо дали ще бъде в джамията, или медресето, или в института, или във факултета. Важното е ние да получим знание от учените, ако ги има, и ако има възможност, а ние да сме там.

А като се разделим, да четем, ако не построим основата, и не научим правилата на знанието то, ще пропаднем, необходимо е да научим религията на Аллах със съдействието на знаещите.

Така както– са казали – от средствата за спасение: е, нужно да се придържаме към джемаата мюсюлмани, и да избягваме принадлежност към секти, и към джемаа противоречаща на пътя на Аллах. Защото Пратеника на Аллах, с.а.в, е казал характеризйрайки  спасената група: «Тези, които се придържат към това, към което се придържаме днес аз и моите сподвижници». Казал е Всевишния: Най-предните, първите от преселниците и помощниците, и онези, които ги следват с добрина… Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Той е приготвил за тях Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Това е великото спасение. ﴿, [9:100].

А ако човек попадне в числото на противоречащите секти, и ругае сподвижниците, или обвинява в невежество учените и имамите, или ги обвинява за грешки, то такъв ще достигне само до заблуждение, ако само Аллах не се смили над тях, и ако човека не се покае, и не се върне в джемаата мюсюлмани, в спасената група, защото съществува само една спасена група. Казал е Пратеника на Аллах, с.а.в, за седемдесет и трите групи: «Всички те ще бъдат в огъня», тяхното пребиваване в огъня ще е различно, в зависимост от тяхното отдалечаване от истината, сред тях има такива, които са невярващи, има такива, които са заблудени, има такива, които са нечестивци. Важно е това, че на тях всички е обещан огъня, освен една група, казали: кои са те о пратенико на Аллах! Казал: «Тези, които се придържат към това, към което се придържаме днес аз и моите сподвижници», пътя е един, и, джемаата е един, казал е Всевишния: Това е Моят път ­ правият път ﴿, само един път, казал е Всевишния: Това е Моят път ­ правият път. Следвайте го и не следвайте пътищата, които ви отделят от Неговия път! ﴿, [6:153].

Заблуждаващите пътища са много, нямат брой. Днес ще видите много секти и общества безброй, само джемаата «ахлюс-сунна вел-джемаа» е един, от времето на Пророка, и до съдния ден, подобно на това, както е казал Пратеника на Аллах, с.а.в: «Ще продължава да съществува група от моята умма на истината,и ще бъдат победоносни, и няма да им причинят вреда тези, които ги оставят без помощ, и тези, които им противоречат докато не дойде отреденото от Аллах», ще има такива, които ще накърняват тяхното достойнство, такива, които ще ги обвиняват в невежество, ще ги наричат неразумни, а други ще казват: това са праведни хора, но те не разбират реалноста, не знаят това и това и т.н. На всички тези мюсюлмани не е нужно да се обръща внимание «Те са тези, които се придържат към това, към което се придържаме днес аз и моите сподвижници», спасението е само посредством това: Коран и Сунна.

Пророка, с.а.в, в повече от един хадис ни подбужда, ние да бъдем с джемаата, който се придържа към пътя на Пророка, с.а.в, и пътя на сподвижниците, и пътя на учениците им от тази умма. защото, праведните ни предшественници от тази умма са най добре знаещите, и близо до истината, отколкото тези които са след тях. Затова, Пророка, с.а.в, похвално се изказва за тях, казвайки: «Най-добрите сред вас са от моя век, след това тези, които следват след тях, след това тези след тях», казал е предавача на хадиса: не зная точно, спомена ли след своя век два века, или три века. След това съобщил, че положението ще се измени след тези векове, какво ще се случи тогава, действително се случило това, за което е казал Пророка, с.а.в, след края на тези три века в уммета се случва това,  фитна (смут, изкушения), отвън, от различни пътища, и останал на истината само джемаата мюсюлмани, които се придържат към това, към което се придържали праведните предшественници и радетели (обновителите, възстановяващите), които възстановяват религията за тази умма, и тези които ги следват. Ето това е милостта на Аллах, доброто съществува, колкото и много да е злото, доброто съществува; за да може всеки който пожелае да се върне към него, колкото и изкушения и зло да има, истината съществува, възхвалата е за Аллах.

Не трябва да казваме че: ислямска умма не съществува, както казват някои писатели, или проповедници, ислямска умма съществува, възхвалата е за Аллах. «Ще продължава да съществува група от моята умма на истината, и ще бъде победоносна», а ние трябва да се присъединим към нея.

Моля Аллах аззе веджел да ни направи да бъдем от тези, които знаят истината, и извършват делата си според нея (изпълняват я) и се придържат към нея.

Остана последния пункт в темата: а това е, че от средствата за спасение от изкушенията  е – също и – дуата (молбата), и мюсюлманина често се моли (прави дуа), за да го защити Аллах от изкушения, затова Пророк, с.а.в, е казал: «Прибягвайте към защитата на Аллах от изкушенията, от явните и тайните», и в края на тешехуда, с.а.в, той прибягвал към защитата на Аллах от четири неща, и ни е повелил така да правим и ние, казвайки: «Прибягвайте към защитата на Аллах от четири неща: от мъките на Джеххенем, от наказанието в гроба, от изкушенията в земния живот и смъртта, и изкушенията на деджала».

Мюсюлманина трябва често да се моли (да прави дуа), за да го защити Аллах от изкушенията, явни и скрити. Защото ако той е цел на изкушения то, той ще бъде цел и на всяко зло.

Във всеки случай, изкушенията са много, те се видоизменят. Призоваващите  към изкушения също са много, те тренират и се обучават, както е казал Пророка, с.а.в: «Хора от нашата кожа, и говорят нашия език», призоваващи към изкушения, говорят на нашия език, и от нашата кожа. Човек трябва да се пази, не се заблуждавайте. Пазете се от всеки, който призовава към заблуждение, или към противоречие с Корана или сунната, даже да бъде най – близкия ви човек. И е съобщил пророка, с.а.в, че пътищата противоречащи на пътя на Аллах, са пътища на всеки от които стои Шейтан, и призовава хората към него, шейтани от хората, и шейтани от джинновете призовават към заблуждение, както е казал Всевишния Аллах: Те зоват към Ада, а Аллах зове към Рая﴿, [2:221]. Шейтана призовава своята партия, за да станат съобитатели на Преизподнята, съществуват призоваващи, от които трябва да се пазим. И ако нещо не знаем да питаме учените Казал е Всевишния Аллах: Ако вие не знаете, то питайте знаещите Напомнянето﴿, [16:43]. Ние във всеки рекят намаз търсим защитата на Аллах, когато четем сура ал-фатиха, която е един от стълбовете на намаза, четем словата на Всевишния: Насочи ни по правия път, пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените! ), [1:6-7].

Ние искаме от Аллаха, да ни насочи по правия път, и да ни отдалечи от пътя на тези над които тегне гняв, и от пътя на заблудените. Тези, над които тегне гняв: те са учените, които не извършват делата си амел (не изпълняват повелите на Аллах), подобно на евреите и подобните им. А заблудените: са тези, които извършват делата си без знание, (трудят се без правилни знания) подобно на християните и подобните на тях. А тези, които Аллах е облагодетелствувал: те са знаещите и извършващите дела амел (изпълняващи заповедите на Аллах). Те са тези, за които е казал Всевишния Аллах: Които се покоряват на Аллах и на Пратеника, те са с онези, които Аллах е дарил: пророците, всеправдивите, жертващите се за вярата и благочестивите. Колко добри са те за другари!﴿, [4:69].

Има едно изказване на Имам Малик в което се казва: «Ще подобри, и поправи последната умма това, което е подобрило, и поправило първите от тях».

Това което е подобрило и поправило първите сподвижници? Това е Корана и сунната, и следването на Пророка, с.а.в, и също така когато наближи края на тази умма и се разпространи заблуждението, разделението на секти, то тях ще ги поправи това, което е поправило първото поколение мюсюлмани. И то съществува, това, което е поправило първото поколение, то съществува сред нас, това е книгата на Аллах, и сунната на Неговия пратеник, с.а.в, и също така учените за да ни разяснят съществуващите у нас въпроси.

Аллах да благослови и приветства Пророка Мухаммед, неговото семейство и всичките му сподвижници и последователи до съдния ден.  ШЕЙХ САЛИХ ИБН ФАУЗАН АЛ-ФАУЗАН

 

ГЕРОИЗЪМ В ЩЕДРОСТТА

Разказват,  че  известният с  щедростта си Абдуллах  ибн Джаафар радийелаху анху минал веднъж през една градина и видял там роб, който работи и бере фурми. Синът на господаря му дошъд при него и му донесъл за храна две коматчета хляб. Робът седнал да се храни, но видял куче,, което скимти и маха с опашка. Той му хвърлил едното коматче, кучето бързо го изгьлтало и отново се приближило, като продължило да маха с опашка, сякаш иска още. Тогава робът му хвърлил и другото коматче и станал, за да продължи работата си, Абдуллах ибн Джаафер се удивил на постъпката на този роб. Приближил се до него и попитал:“Колко е дневното ти пропитание, момче?“ Робът отговорил: „Ти видя.“ Абдуллах попитал: „А защо предпочете да дадеш коматчетата на кучето?“ Робът му  отговорил: „По нашата земя няма кучета и разбрах, че тук го е довел гладът. Затова го предпочетох пред себе си.“ Абдуллах пак попитал: „А как ще преживееш днес.“ Робът казал: „Ще си легна довечера гладен.**, Абдуллах казал: „Хората ме упрекват, че съм прекалено щедър, а това момче е по-щедро от мен.“

Тогава Абдуллах ибн Джаафер отишъл при господаря на момчето и поискал да му го продаде. А той го попитал; „И защо искаш да го купиш?“ Абдуллах му разказал какво е видял и му разкрил, че иска да го купи, за да го освободи, да купи градината и да му я подари. А господарят му казал: „Ти искаш да направиш това само заради това негово качество, а ние не преставаме да виждаме от него чудеса всеки ден. Свидетелствам пред теб, че той е свободен в името на Всевишния Аллах и че му подарявам градината – дар от мен!“

ХАРУН  АР-РАШИД

Той е един от най-добрите царе на земята – преизпълнил земния живот със справедливост джихад и ибадет, посветил себе си на джихада по пътя на Аллах и на доближаване до Него чрез праведни дела.Харун ар-Рашид е роден на двадссет и седмия ден от месец Зулхиджжа,146 г. по хиджра. Майка му е Хайзуран, а съпргата му –  Зубейда, дъщеряна Джаафер. Тя му родила ал-Амин и по религиозност. произход и красо­та била една от най-великите жени на епохата.Ар-Рашид усвоявал и изучавал фикх от имам Малик ибн Енас ел-Кисаи, ел-Фарахиди и ел-Ас май. и станал учен факих.Той се придържал към суннета на Пророка салелаху алейхи веселлембранел го и го защитавал, като воювал с всеки който  е враждебно наст-роен към суннета и се съмнява в пророческите хадиси.Той много плачел от страх пред Аллах и от жалост към бедните, и сърцето му се преизпълвало с нежност при проповедите на проповедниците.Когато плачел, и околните ллачели, повлияни от него.Един ден той срещ-нал поета Ебу-л-Атахия и му казал: „Отправи към мен проповед в стихове, но бъди лаконичен!“ И Ебу-л-Атахия казал: „Ти никъде не си в безопасност пред смъртта,дори ако имаш пазачи и стражи. Знай, че стрелите на смъртта  улучват, дори ако имаш броня срещу нея и се пазиш. Надяваш се на спасеиието, а не вървиш по неговия път. Корабът не плува по сушата. „Ар-Рашид се разплакал и паднал в несвяст. При него влязъл Ибн ес-Саммак и ер-Рашид му поискал вода. Донесъл му вода и ар-Рашид му казал: „Проповядвай ми!“ Той казал: „О. повелителю на правоверните, колко би дал, ако си лишен от вода?“ Ар-Рашнд отговорил: „Половината ми царство.“ Ибн ес-Саммак казал: „Пий. да ти е сладко!“ Когато отпил, той пак му казал: „Как мислиш. ако не можеш повече да изхождаш водата от тялото си, колко би дал?“ Ар-Рашид казал: „Другата половина от царството ми.“ Тогава Ибн Саммак казал: „Това е властта, стойността на половината от която е глътка вода, а стойността на другата и половина е едно изхождане. Тя не заслужава да си съперничат за нея.“ И ар-Рашид се разплакал при това поучение.При неговото управление науката процъфтяла. Той създал в Багдад библиотеката „Дома на мъдростта“, която съдържала хиляди книги и теми. Ар-Рашид поощрявал науката и учените на своята епоха, през която се изявили много от тях: Джабир ибн Хаййан, Хасан ибн Хайсам, ел-Хауаризми, еш-Шафии, Ебу Юсуф. Една година ар-Рашид ходел на поклонение хадж:, а другата година ходел на боен поход. На пръстена му били гравирани думите: „Аллах е моят авторитет. На Него вярвам.Починал в Тус  през 193 г. по хиджра. Нека Аллах да се смили над него и да е доволен от него, и да го удовлетвори!

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s