МОРАЛЪТ

МОРАЛЪТ – МЯРА ЗА НАПРЕДЪКА НА НАЦИИТЕ

По думите на Джабир Ибн Абд (р.а.), Пророка е казал следното:

„Едни от най-обичните за мен сред вас, които ще седят най-близо до мен в Деня на съживяването, са онези, чиято нравственост е най-възвишена. А най-омразните за мен сред вас, които ще бъдат най-далеч от мен в Деня на съживяването, това са бъбривите, големеещите се и високомерните.“

Казали: О, Пратенико на Аллах, а кои са високомерните?“ Казал; „Надменните.“

(Предадено от Ат-Тирмизи)

Чрез този прекрасен и забележителен образ благословеният Пратеник с.а.в поставя крайъгълния камък в изграждането на образцовата ислямска личност и на съвършеното мюсюлманско общество, основаващо се на добродетелта и на непоклатимите опори на богобоязливостта и благочестието. Посредством това благородно пророчееко напътствие Пратеника с.а.в ясно посочва какво е мястото на морала и възпитанието в Исляма и каква значимост придобива нравствено извисеният мюсюлманин благодарение на този благословен морал, който е една от най-важните цели на Исляма. Защото моралът съхранява единството на всеки един народ, той е мярата за неговия напредък и раз­витие, той е символът за неговото величие и безсмъртието му. Та нали народите не съществуват без морал, нали без нравственото възпитание животът им ще е обречен! И в този смисъл колко справедливо и вярно звучат словата на „повелителя на поетите“ (‘амир аш-шу’ара’) Ахмед Шеуки, изречени в следния му стих:

Знай, че благочестието

от нравствеността произтича!

Затуй наставлявай душата си в нравственост,

та в нея праведността да се втича!

А също и думите му:

С морал народите ще оцелеят. Ако моралът им погине, погиват и човеците с него!

Бидейки най-прекрасен пример за възвишена нравственост и праве­ден живот, протичащ в изпълнение повелите на Всевишния (Всеславен и всемогъщ е Той!) и в неизменна изява на благородния и добродете­лен морал, благословеният Пратеник на Аллах се сдобил с честта да получи похвалата на своя Покровител (да бъде благославян в Своето величие!), изразена чрез думите Му:

Ти наистина имаш велик нрав. “ (68:4).

И тази похвала била напълно достатъчна на Пророка, възвестител на небесното напътствие и носител на истинската нравственост, защото по своето величие, по своята възвишеност и мощта си, тя не може да има равна на себе си!

Тук, в този хадис и чрез тези прекрасни слова Пратеника на Аллах саллелаху алейхи ве селлем изяснява значимостта на високата нравст­веност и издига на видно място онези вярваши. в чиито души са пуснали корени добродетелността, благородството и благовъзпитаността, като са се превърнали в неотделима част от природата им. Възхвалявайки техните достоинства, той с.а.в  ги нарежда сред най-обичните и най- приближените на себе си хора, като заявява:

„Едни от най-обичните за мен сред вас, които ще седят най-близо до мен в Деня на съживяването, са онези, чиято нравственост е най-възвишена. “

Понеже моралът не дарява човека с щастие само в земния живот: той е основа на щастието и източник на човешката чест и достойнство както в земния, така и в отвъдния живот. Защото каква по-голяма чест може да бъде оказана на носителя на високата нравственост от тази, да пребивава в близост до благословения Пратеник на Аллах в Дома на безсмъртието и блаженството! Та нали в Деня, когато приседне редом до благословените пратеници на Всевишния, до праведниците (еулия) и шехидите, той ще е достигнал до висота, заради която мнозина от хората ще му завиждат! Нима такава чест и достойнст­во може да бъде сравнявана с някаква друга!?

По-нататък в това свое благородно напътствие-хадис благословеният Пратеник на Аллах посочва каква ще е участта на останалите – на онези, конто са се лишили от богатството на добродетелта и са ого­лили душите си откъм достойнствата на възвишената нравственост. Тъй като достатъчна загуба ще е за тях да бъдат омразни на Пратеника на Аллах и да стоят далеч от общението в приветливост и блажен­ство в близост до благородната му личност, както и в непосредствена близост до приближените на Аллах, сиреч до пророци, шехиди и праведници (еулия)!

Каква огромна загуба ще е това за тях и как дълбоко те ще се разкайват!

СТЕПЕНИТЕ НА ВЯРАТА

Според Ебу Хурейра (р.а.), Пратеника с.а.в е казал следното: „Вярата има седемдесет и няколко или шестдесет и няколко степе­ни, Най-пъреата от тях е словото: „Няма друг бог освен Аллах!“, а най-последната е да отстраняваш страданието от пътя [на вярващи-те]. И чувството за срам е измежду степените на вярата. „

(Предадено от ал-Бухари и Муслим)

Разяснения

В тази велика религия, възвестена ни от Пророка с.а.в се съдържат напътствия и за обществените порядки, и за образцовото човешко пове­дение, и за възвишената нравственост. Няма никакво съмнение, че всичко това превръща Исляма в обект на гордост за всеки един от дарените с Посланието на Аллах, превръща го в чудото на всички вре­мена и му отрежда първенствуваща роля както сред низпосланите небесни закони, така и сред земните обществени образувания. А това негово достолепие се дължи на факта, че той гарантира добруване, справедливост и щастие за представителите на човешкия род, защото няма добродетел сред добродетелите и няма достойнство сред достойнствата, и няма нито една подробност от заслужаващите похвала об­ществени порядки, към конто Ислямът да не призовава и последователите си към тях да не насърчава. Би могло да се каже, че той е религията на благовъзпитаността и морала, на живота в неговата цялост, на добродетелността и истинското човешко съвършенство.

Тъй като вярата не е просто убеденост в съществуването на Аллах или богобоязлив страх от Неговото наказание. Вярата включва в себе си и религиозните убеждения, и делата; и вида на обществения ред, и благовъзпитаността; и нравствеността, и праведността. Устремилият се към истинската вяра е длъжен да премине през много етапи и да по­кори различни върхове. Той трябва да започне с изричането на пречистващото душата слово за тевхид: „Няма друг бог освен Аллах, а Мухаммед е Пратеникът на Аллах!“ и да достигне до способността да премахва страданието от пътя на мюсюлманите. Та нима има по-възвишена религия от тази, която превръща вярата в Аллах в път към благодетелността спрямо Неговите създания и която разглежда пълнотата на религиозната убеденост като способност за отстраняване на страданието от пътя на мюсюлманите!?

Безспорна истина е, че онова, което дава на мюсюлманина правото да държи главата си гордо изправена, е фактът, че именно законите на Исляма създават справедливите обществени Строеве, че те пораждат благородната нравственост в човешките взаимоотношения, както и това, че неговият благословен Пророк саллелаху алейхи ее селлем е на-редил сред степените на вярата и сред достойнствата на верската убе­деност способността на мюсюлманина да отстранява страданието от пътя на своите събратя, да съблюдава в сърцето си добродетелите на морала, да проявява така необходимото чувство за срам, да страни от безразсъдството и празнодумието, да бъде богобоязлив в душата си и свенлив спрямо хората, защото чувството за срам води единствено до доброта и благополучие, тъй като то е едно от достойнствата на вяра­та и една от неизменните черти на религията. Красноречиви са стиховете които гласят:

Кълна се в Аллах,

че ни в живота,

ни в света,

ще има доброта,

ако свенливостта завинаги си е отишла!

Свенлив ли е човек, живее в доброта,

ала ако останат дрязгите, остава той в тъга!

Ала истинското чувство за срам не означава, че човек трябва да бъ­де прекалено стеснителен и нерешителен, особено когато се отнася до отстояването на своите законни права. Чувството за срам изисква от нас да страним от грозното и неприличното, да стоим далеч от пороч­ного, да пречистваме душите си от греховността и покварата и да не вършим онова, заради което заслужено ще бъдем порицавани. Ето защо, разяснявайки съдържанието на това понятие и провявайки своята възхитителна мъдрост, саллелаху алейхи ее селлем е казал следното:

„Ако не си проявил чувство за срам, върши  каквото  щеш!’

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s