ФУНКЦИЙТЕ НА МЕЛЯИКЕТАТА

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Горко на всеки клеветник-хулител,

2. който трупа богатство и все го брои!

3. Смята, че неговото богатство ще го увековечи.

4. Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото.

5. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? –

6. Разпаленият Огън на Аллах,

7. който прониква до сърцата.

8. Той ще бъде затворен над тях

9. във високи стълбове.

ФУНКЦИИТЕ НА МЕЛЯИКЕТАТА

Меляикетата  са творения от светлина. Вярата ни в тях изисква да вярваме, че меляикетата съществуват и че са истина техните имена, качества и дела, за конто ни е съобщил Аллах Теаля. Те са най-многобройните творения на Аллах, конто не се размножават и нямат отделен пол мъже или жени. Меляикетата биват два вида:

1  – Конто Аллах е сътворил за ибадет и тесбих (възхвала). Тези меляи-
кета нямат връзка с хората.

2  – Към които Аллах (дж. дж.) е възложил задължения в допълнение
към ибадет и тесбих. За някои от тези задачи ни е съобщил Аллах Теаля в
Свещения Коран и Пратеникът на Аллах   саллелаху алейхи ее сеялем в
хадиси:

–  предаване на вахии на пророците и пратениците. Това е мисията на
Джебраил  алейхисселям, който  е   наречен   Честния  [вестоносец]  на
Откровението (Амину-л-уахй).

–  прибиране на душите. Това е мисията на меляикето на смъртта.

–  довеждане на облаците. Това е  мисията на Микаил алейхисселям.

–  пазене на хората и записване на делата им. За това се споменава в

следните Слова на Всевишния Аллах:

[Ангели] следят вески и отпред, и отзад. Пазят го по повелята на Аллах.

„… Не изрича и една дума, без да има готов надзорник при него. „

(50:18)

Има също така пазители на Дженнета начело с Ридуан алейхисселям. Има и пазители на Джехеннема начело с Малик алейхисселям. Едно от меляикетата е натоварено да протръбява с тръбата „Сур“, това е Исрафил алейхисселям. Има и меляикета, конто Аллах (дж. дж.) е изпратил да се сражават в| редиците на мюсюлманите и те са се сражавали в битката при Бедр. други Аллах Теаля е подкрепил мюсюлманите в битката при Хунейн] Преславният Аллах е възложил на меляикетата и други задачи. Наред всичко това меляикетата не са непокорни пред Аллах Теаля и изпълняват възложените   им  задачи.   Те  са  предпазени   от  грешка  и  неверие Всевишният Аллах е казал:

„…Не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат каквото им повели.“ (66:6) И е казал още:

Не Го изпреварват със слово и по Неговата повеля действат?

(21:27)

Най-великият измежду меляикетата е Джебраил алейхисселям. Той, както казахме, е натоварен със задачата да предана вахий на пророците. Меляикетата притежават способност да се  превъплъщават в различини образи  по  повеля  на Всевишния  Аллах.   Джебраил алейхисселям посещавал Мухаммед саллелаху алейхи ее селем         ( без той да го вижда, понякога му се явявал в образ на мъж. Пратеникът на Аллах саллелаху алейхи ее селлем) го е видял в истинския му   образ с криле, конто покрива  небето. Понякога меляикетата могат да имат и повече от две крила Всевишният Аллах е казал:

„Слава на Аллах, Твореца на небесата и на земята, Който стори ангелите пратеници с по две, по три. и четири крила! Той надбавя в творението, каквото пожелав.“ (35:1)

Меляикетата не са джинове. Джиновете са друг свят, създаден от Аллах Теаля за мисията, за която е сътворен и човекът – за да Му служи:

Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат. „

(51:56)

**А джиновете сътворихме от пломъка на огъня преди“ (15:27) Иблис е джин:

И при тях са отивали пратениците измежду хората. Аллах е сътворил от огьн:

Той бе от джиновете“. (18:50)

Сред джиновете има и праведници, и неверници. Неверниците са шейтаните. Джиновете имат огромни способности – ние не ги виждаме, но те ни виждат. Всевишният Аллах ни е посъветвал да Го молим да ни пази от злините на джиновете неверници, като е казал:

Кажи:“Опазил ме Господът на хората, Владетелям на хората, Богът на хората, от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия, който нашепва в гърдите на хората, [сатана] от джиновете и от хората!“ (11 4: 1-6)

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s