размисли

ПОМИСЛИХТЕ ЛИ ЗА СМЪРТТА?Смъртта е една от темите, за които повечето хора не желаят дори да чуват. Ако по време на разговор бъде споменато за нея хората веднага деликатно сменят темата, защото тя проваля техните забавления и ги кара да се замислят. Но в действителност дали ще говорим за нея или не, тя се приближава към нас. По-добре да говорим и да се подготвяме за нея, отколкото да ни завари неподготвени.

Смъртта може да ви застигне всеки момент. Кой знае, може би сега или пък доста скоро.Може би тези редове да са последната ви дадена възможност, последното напомняне или последно предупреждение, за да преосмислите вашия нрав преди смъртта да ви връхлети. Четейки тези редове, не може да бъдете сигурни, че ще останете все още сред живите след ден, час, минута, та

Непременно смъртта ще ви навести, всички ваши любими също ще умрат, някои преди, а други след вас. След сто години не ще остане някой, когото сте познавали.


Всеки човек има планове относно своя живот, които са неизчерпаеми. Например: да завърши средно образование, да влезне в университет, да се дипломира, да си намери работа, да се сдобие с къща, да се ожени и да му се родят деца, да ги отгледа, да се пенсионира, да изживее един щастлив живот. Освен тези, хората според своето положение и условия имат още хиляди обемни планове и проекти. Но в действителност не е сигурно дали въобще някои от тези планове ще се осъществи. От друга страна смъртта сто на сто ще настъпи.


Студент, който е влезнал в университета, след доста положени усилия в продължение на години, може да умре отивайки на училище. Човек, който току що е започнал нова работа или току що се е оженил, може да умре при катастрофа. Преуспяващите делови хора предпочитат да се предвижват със самолети, за да спечелят време и да приключат по-бързо своите ангажименти. Но самолета може да падне и той да изгуби своя живот по начин, който дори не си е помислял.


Всички отиват на място от където връщане няма, без да успеят да осъществят своите планове или оставяйки ги наполовина, нямайки възможност да ги довършат. При това, те нямат никакъв готов план за мястото където отиват. С години са обмисляли до най-малката подробност плановете, които не ще могат да реализират, но не са помисляли дори за смъртта, която със сигурност ще ги навести.

Добре, кое нещо трябва да е с предимство за един разумен и знаещ човек? За кое нещо трябва да прави планове, за онова, което непременно ще се реализира или за онова, чиято реализация не е сигурна? Една част от хората отдават значение на несигурното. Те планират всяка една фаза от своя живот, с цел бъдещето им да бъде по-добро и по-прекрасно.


Ако човек бе безсмъртен, наистина това поведение би било логично. Но всички планове биват разрушени с настъпването на смъртта. Затова да се изостави подготовката за смъртта, която е 100% сигурна и да се отдава значение само на нещата, които са несигурни – това несъмнено е безумие!


Поради това, че умовете на някои хора са обхванати от странна заблуда, така и не успяват да разберат тази ясна действителност. Предполагайки, че ще живеят дълги години и дори, че не ще умрат, те се стремят да постигнат само своите цели, които са си поставили за този преходен свят. Те не мислят за действителния живот, който ще започне с настъпването на смъртта и въобще не се подготвят за него. Щом в Съдния ден застанат лице в лице с тази действителност те дълбоко ще съжаляват за тази грешка, но каква полза от това!


Истинска смърт и видима смърт


Смъртта на душата – истинската смърт


Мислили ли сте въобще как ще умрете, какво представлява смъртта и какво ще се случи когато ви вземат душата?


До сега няма някой, който да е умрял и след това да се е съживил, да се е върнал при хората и да им разкаже какво е преживял. Затова технически е невъзможно да знаем какво представлява смъртта и какво изпитва човек по време на умиране.

Но Всевишният Аллах, Който е дал живот на човека и щом дойде времето го взема обратно, ни е осведомил в Своята Книга как протича смъртта. Затова от Свещения Коран можем да научим какво преживява и чувства умиращият.


Когато погледнем в Корана ще се срещнем с една много важна действителност. Защото смъртта, за която се говори в Корана е доста по различна от „медицинската смърт“ /тази, която се наблюдава с очи/.

В някои айети най-напред ни се съобщава за случващото се по време на настъпване на смъртта и за нещата, които умиращия вижда, но от другите хора не могат да бъдат наблюдавани. В сура Ал-Уакъа се казва:

„И когато [душата на умиращия] стигне гърлото, тогава вие само гледате, а Ние сме по-близо до него от вас, ала не виждате.“

/ 56 : 83-85 /


В един друг айет се споменава за нещата, които не се виждат с очи и са труден момент за отричащите:

„И да не те възхищават имотите и децата им! Аллах иска да ги накаже с това в земния живот. И ще излязат душите им, както са неверници.“

/ 9 : 85 /


Противно на това, смъртта за вярващите е:

„На които пречисти ангелите прибират душите. Ще им кажат: „Мир вам!“ Влезте в Рая заради онова, което сте вършили!“

/ 16 : 32 /


В тези айети ни се дава знание за много важни и неизменни истини относно смъртта. По време на смъртта случващото се с умиращия е много различно от онова, което виждат наблюдаващите го. Например отричащият, който цял живот не е достигнал до спасение, на пръв поглед може да се възприеме, че той е умрял като по време на сън /т.е. много лесно/. Но душата му, която в този момент е преминала в друго измерение, опитва смъртта с големи мъки. Или точно обратното на това, душата на вярващия, който се смята, че изпитва мъка, ангелите прибират неговата душа с добро.

Накратко, между „медицинската смърт“ на тялото и описаната в Корана наистина има голяма разлика.


Тази истинска смърт, както вече споменахме, за отричащите е много мъчна, а за вярващите е добра. В Корана се съобщава, че душите на отричащите излизат с „трудност“. Това нещо е описано с подробности:

– Вземане на душите на отричащите чрез удари по лицето и гърба:

„А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба? Това е, защото следват онова, което предизвиква гнева на Аллах и възненавиждат Неговото благоволение, затова Той проваля делата им.“

/ 47 : 27-28 /


– Айети относно силните сътресения на смъртта и как по време на умирането ангелите съобщават на отричащите за бъдещата им вечна мъка:

„И да би видял как угнетителите са във въртопа на смъртта, и ангелите протягат ръце: „Изведете душите си! Днес ще ви се въздаде мъчението на позора заради неправдата, която говорехте за Аллах и защото пред Неговите знамения се възгордявахте.“

/ 6 : 93 /


„И ако ти би видял, когато ангелите прибират душите на неверниците, как ги удрят по лицата и по гърбовете: „Вкусете изгарящото мъчение!“ Така е заради онова, което ръцете ви направиха отнапред. Аллах никога не угнетява рабите.“

/ 8 : 50-51 /


Както се разбира много ясно от айетите, смъртта за отричащите е много мъчна. Близките му смятат, че той е умрял спокойно в своето легло, но в действителност е подложен на изключителни материални и душевни мъки. Ангелите на смъртта му изваждат душата като му причиняват страдание и го унизяват. В Корана тези ангели, които вземат душите на отричащите са описани като „изтръгващите /душите/ с все сила.“ / 79 : 1 /


В друг айет се казва следното:

„А когато душата стигне гръкляна и се рече: „Кой ще те избави?“, и той се убеди, че [това] е

раздялата, и се преплете крак с крак тогава към твоя Господ ще е отправянето.“

/ 75 : 26-30 /


Така отричащият вече е лице в лице с тази велика истина, която цял живот е отхвърлял. Заедно със смъртта ще започне да изтърпява наказание от голямото провинение, което е вършил цял живот – неверието. Ударите на ангелите по гърбовете и изтръгването на душите им с все сила е само леко начало на вечното наказание, което ги очаква.

Противно на това, смъртта за вярващия е голямо щастие и радост. Ангелите изваждат неговата душа нежно, с добро и с поздрав.

Ето това е действителността за смъртта. Хората познават само медицинската смърт. Те виждат само едно тяло, за което жизнените функции се изчерпват. Наблюдават умиращия, но не виждат как бива удрян по лицето и гърба, нито че душата му е стигнала до гръкляна.Тези неща ги чувства и вижда само душата на мъртвеца. Смъртта се „вкусва“ изцяло от покойника в измерение, което наблюдаващите хора не могат да видят. С други думи случващото се по време на смъртта е една „промяна в измерението“ /т.е. преминаване в задгробния свят – Берзах/.


Смъртта на вярващия:

– Той се среща със смъртта, за която знае, че е неизбежна и за която се е подготвял през своя живот.

– Ангелите дошли да вземат неговата душа ще го поздравят и ще го предизвестят с Рай /Дженнет/.

– Ангелите ще вземат душата му с добро.

– Душата му ще бъде извадена от тялото с нежност.

– Той ще пожелае да съобщи на вярващите /които все още са живи/, че обещанието на Аллах е истина, и че за вярващите няма страх и безпокойство. Но това няма да му бъде позволено.


Смъртта на отричащия:

– Той се среща със смъртта, която е избягвал цял живот.

– Смъртта му ще представлява силно сътресение.

– Ангелите ще протегнат към него ръце и ще го предизвестят за едно унизително и изгарящо мъчение.

– Ангелите ще вземат душата му удряйки го по лицето и гърба.

– Ще му изтръгнат душата с все сила.

– Душата му ще бъде изтеглена до гръкляна и той ще направи последен отчаян опит да се измъкне.

– Душата му ще излезне с голяма мъка, а той ще остане сред отричащите.

– Щом застане лице в лице със смъртта неговата вяра и разкаяние не ще бъдат приети.

– Виждайки действителността той ще започне да съжалява и да се моли на Аллах да го върне отново на земята, за да навакса пропиления живот /т.е. да върши праведни дела/. Но тази негова молба не ще бъде приета.


Медицинската смърт, която наблюдават хората има много важна насока, която дава урок на човека. Тя дава възможност да се види унищожението на човешкото тяло и да бъдат схванати някои много важни истини. Затова след темата за истинската смърт е необходимо да се спрем върху медицинската смърт и да помислим за гроба, който очаква нашите тела…

дори и секунда! Няма никаква гаранция, че ще успеете да прочетете дори това списание. Има голяма вероятност смъртта да дойде при вас в миг, когато минути преди това не сте и помисляли дори, че смъртта ще ви застигне.

Непременно смъртта ще ви навести, всички ваши любими също ще умрат, някои преди, а други след вас. След сто години не ще остане някой, когото сте познавали.


Всеки човек има планове относно своя живот, които са неизчерпаеми. Например: да завърши средно образование, да влезне в университет, да се дипломира, да си намери работа, да се сдобие с къща, да се ожени и да му се родят деца, да ги отгледа, да се пенсионира, да изживее един щастлив живот. Освен тези, хората според своето положение и условия имат още хиляди обемни планове и проекти. Но в действителност не е сигурно дали въобще някои от тези планове ще се осъществи. От друга страна смъртта сто на сто ще настъпи.


Студент, който е влезнал в университета, след доста положени усилия в продължение на години, може да умре отивайки на училище. Човек, който току що е започнал нова работа или току що се е оженил, може да умре при катастрофа. Преуспяващите делови хора предпочитат да се предвижват със самолети, за да спечелят време и да приключат по-бързо своите ангажименти. Но самолета може да падне и той да изгуби своя живот по начин, който дори не си е помислял.


Всички отиват на място от където връщане няма, без да успеят да осъществят своите планове или оставяйки ги наполовина, нямайки възможност да ги довършат. При това, те нямат никакъв готов план за мястото където отиват. С години са обмисляли до най-малката подробност плановете, които не ще могат да реализират, но не са помисляли дори за смъртта, която със сигурност ще ги навести.

Добре, кое нещо трябва да е с предимство за един разумен и знаещ човек? За кое нещо трябва да прави планове, за онова, което непременно ще се реализира или за онова, чиято реализация не е сигурна? Една част от хората отдават значение на несигурното. Те планират всяка една фаза от своя живот, с цел бъдещето им да бъде по-добро и по-прекрасно.


Ако човек бе безсмъртен, наистина това поведение би било логично. Но всички планове биват разрушени с настъпването на смъртта. Затова да се изостави подготовката за смъртта, която е 100% сигурна и да се отдава значение само на нещата, които са несигурни – това несъмнено е безумие!


Поради това, че умовете на някои хора са обхванати от странна заблуда, така и не успяват да разберат тази ясна действителност. Предполагайки, че ще живеят дълги години и дори, че не ще умрат, те се стремят да постигнат само своите цели, които са си поставили за този преходен свят. Те не мислят за действителния живот, който ще започне с настъпването на смъртта и въобще не се подготвят за него. Щом в Съдния ден застанат лице в лице с тази действителност те дълбоко ще съжаляват за тази грешка, но каква полза от това!


Истинска смърт и видима смърт


Смъртта на душата – истинската смърт


Мислили ли сте въобще как ще умрете, какво представлява смъртта и какво ще се случи когато ви вземат душата?


До сега няма някой, който да е умрял и след това да се е съживил, да се е върнал при хората и да им разкаже какво е преживял. Затова технически е невъзможно да знаем какво представлява смъртта и какво изпитва човек по време на умиране.

Но Всевишният Аллах, Който е дал живот на човека и щом дойде времето го взема обратно, ни е осведомил в Своята Книга как протича смъртта. Затова от Свещения Коран можем да научим какво преживява и чувства умиращият.


Когато погледнем в Корана ще се срещнем с една много важна действителност. Защото смъртта, за която се говори в Корана е доста по различна от „медицинската смърт“ /тази, която се наблюдава с очи/.

В някои айети най-напред ни се съобщава за случващото се по време на настъпване на смъртта и за нещата, които умиращия вижда, но от другите хора не могат да бъдат наблюдавани. В сура Ал-Уакъа се казва:

„И когато [душата на умиращия] стигне гърлото, тогава вие само гледате, а Ние сме по-близо до него от вас, ала не виждате.“

/ 56 : 83-85 /


В един друг айет се споменава за нещата, които не се виждат с очи и са труден момент за отричащите:

„И да не те възхищават имотите и децата им! Аллах иска да ги накаже с това в земния живот. И ще излязат душите им, както са неверници.“

/ 9 : 85 /


Противно на това, смъртта за вярващите е:

„На които пречисти ангелите прибират душите. Ще им кажат: „Мир вам!“ Влезте в Рая заради онова, което сте вършили!“

/ 16 : 32 /


В тези айети ни се дава знание за много важни и неизменни истини относно смъртта. По време на смъртта случващото се с умиращия е много различно от онова, което виждат наблюдаващите го. Например отричащият, който цял живот не е достигнал до спасение, на пръв поглед може да се възприеме, че той е умрял като по време на сън /т.е. много лесно/. Но душата му, която в този момент е преминала в друго измерение, опитва смъртта с големи мъки. Или точно обратното на това, душата на вярващия, който се смята, че изпитва мъка, ангелите прибират неговата душа с добро.

Накратко, между „медицинската смърт“ на тялото и описаната в Корана наистина има голяма разлика.


Тази истинска смърт, както вече споменахме, за отричащите е много мъчна, а за вярващите е добра. В Корана се съобщава, че душите на отричащите излизат с „трудност“. Това нещо е описано с подробности:

– Вземане на душите на отричащите чрез удари по лицето и гърба:

„А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба? Това е, защото следват онова, което предизвиква гнева на Аллах и възненавиждат Неговото благоволение, затова Той проваля делата им.“

/ 47 : 27-28 /


– Айети относно силните сътресения на смъртта и как по време на умирането ангелите съобщават на отричащите за бъдещата им вечна мъка:

„И да би видял как угнетителите са във въртопа на смъртта, и ангелите протягат ръце: „Изведете душите си! Днес ще ви се въздаде мъчението на позора заради неправдата, която говорехте за Аллах и защото пред Неговите знамения се възгордявахте.“

/ 6 : 93 /


„И ако ти би видял, когато ангелите прибират душите на неверниците, как ги удрят по лицата и по гърбовете: „Вкусете изгарящото мъчение!“ Така е заради онова, което ръцете ви направиха отнапред. Аллах никога не угнетява рабите.“

/ 8 : 50-51 /


Както се разбира много ясно от айетите, смъртта за отричащите е много мъчна. Близките му смятат, че той е умрял спокойно в своето легло, но в действителност е подложен на изключителни материални и душевни мъки. Ангелите на смъртта му изваждат душата като му причиняват страдание и го унизяват. В Корана тези ангели, които вземат душите на отричащите са описани като „изтръгващите /душите/ с все сила.“ / 79 : 1 /


В друг айет се казва следното:

„А когато душата стигне гръкляна и се рече: „Кой ще те избави?“, и той се убеди, че [това] е

раздялата, и се преплете крак с крак тогава към твоя Господ ще е отправянето.“

/ 75 : 26-30 /


Така отричащият вече е лице в лице с тази велика истина, която цял живот е отхвърлял. Заедно със смъртта ще започне да изтърпява наказание от голямото провинение, което е вършил цял живот – неверието. Ударите на ангелите по гърбовете и изтръгването на душите им с все сила е само леко начало на вечното наказание, което ги очаква.

Противно на това, смъртта за вярващия е голямо щастие и радост. Ангелите изваждат неговата душа нежно, с добро и с поздрав.

Ето това е действителността за смъртта. Хората познават само медицинската смърт. Те виждат само едно тяло, за което жизнените функции се изчерпват. Наблюдават умиращия, но не виждат как бива удрян по лицето и гърба, нито че душата му е стигнала до гръкляна.Тези неща ги чувства и вижда само душата на мъртвеца. Смъртта се „вкусва“ изцяло от покойника в измерение, което наблюдаващите хора не могат да видят. С други думи случващото се по време на смъртта е една „промяна в измерението“ /т.е. преминаване в задгробния свят – Берзах/.


Смъртта на вярващия:

– Той се среща със смъртта, за която знае, че е неизбежна и за която се е подготвял през своя живот.

– Ангелите дошли да вземат неговата душа ще го поздравят и ще го предизвестят с Рай /Дженнет/.

– Ангелите ще вземат душата му с добро.

– Душата му ще бъде извадена от тялото с нежност.

– Той ще пожелае да съобщи на вярващите /които все още са живи/, че обещанието на Аллах е истина, и че за вярващите няма страх и безпокойство. Но това няма да му бъде позволено.


Смъртта на отричащия:

– Той се среща със смъртта, която е избягвал цял живот.

– Смъртта му ще представлява силно сътресение.

– Ангелите ще протегнат към него ръце и ще го предизвестят за едно унизително и изгарящо мъчение.

– Ангелите ще вземат душата му удряйки го по лицето и гърба.

– Ще му изтръгнат душата с все сила.

– Душата му ще бъде изтеглена до гръкляна и той ще направи последен отчаян опит да се измъкне.

– Душата му ще излезне с голяма мъка, а той ще остане сред отричащите.

– Щом застане лице в лице със смъртта неговата вяра и разкаяние не ще бъдат приети.

– Виждайки действителността той ще започне да съжалява и да се моли на Аллах да го върне отново на земята, за да навакса пропиления живот /т.е. да върши праведни дела/. Но тази негова молба не ще бъде приета.


Медицинската смърт, която наблюдават хората има много важна насока, която дава урок на човека. Тя дава възможност да се види унищожението на човешкото тяло и да бъдат схванати някои много важни истини. Затова след темата за истинската смърт е необходимо да се спрем върху медицинската смърт и да помислим за гроба, който очаква нашите тела…
Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s